• TE01020218 – Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
 • TF02000027 – Výroba paliva z čistírenských kalů metodou biosušení
 • TH02030532 – Nové postupy úpravy a stabilizace čistírenských kalů z malých komunálních zdrojů
 • TH02030376 – Uměle vybudované mokřady na zemědělském odvodnění pro zvýšení retence vody v krajině a zlepšení její kvality
 • TH02030583 – Optimalizace automatických závlahových systémů pro využití přečištěných odpadních vod – opatření pro snižování rizik sucha a eutrofizace povrchových zdrojů vody
 • TH02030105 – Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí
 • TH02030332 – Plazmová dekompozice amoniaku a velkoobjemové čištění odpadních vzdušnin kontaminovaných amoniakem
 • TH02030815 – On-site termická dekontaminace nebezpečných tuhých odpadů
 • TH02030814 – Aplikace membránových kontaktorů pro odstranění organických polutantů z odpadních proudů
 • TH01030048 – Termofilní biofiltrace – komplexní technologie pro využití v běžné praxi za provozně a environmentálně udržitelných podmínek
 • TH01031225 – Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí
 • TH03030388 – Elektrochemické metody čištění odpadních vod z energetického využití odpadů
 • TG02020001 – Termofilní biofiltrační technologie
 • E!10083 – Inovativní suspense pro podporu sanace hydraulickým štěpením
 • FV10674 – Eliminace emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace
 • QJ1520280 – Udržitelná technologie pro odstranění dusičnanů ze zemědělských smyvů
 • VI20162019017 – Pokročilé nanotechnologie pro minimalizaci následků úniku nebezpečných chemických látek ohrožujících obyvatelstvo
 • VI20162019031 – Technické řešení a technologie dekontaminace chemických, biologických a radioaktivních látek v dopravní infrastruktuře, modelově pražské metro
 • VI20162019032 – Inovativní technologie termické desorpce pro dekontaminaci chemicky a biologicky zamořených materiálů
 • VI20172020091 – Dekontaminační technologie pro případ hrozby rozšíření nebezpečných chemických či biologických agens ve vnitřním ovzduší
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004703 – Inovativní technologie čištění vzduchu kombinací plazmochemického a biologického procesu – PDF
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004571 – Využití technologií sorpce a fotochemické oxidace pro eliminaci mikropolutantů – PDF
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0008573 – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví – DEKONTA, a.s. – PDF