ehs text čj

Ekologická havarijní služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce, pro celé území ČR. Havarijní službu je možno aktivovat telefonicky, předáním informace na dispečink. Výjezd havarijního vozidla je garantován do 30 min od přijetí informace o vzniku havárie.

Zásahová jednotka DEKONTA, a.s. řeší kompletní problematiku úniků chemických látek:

 • Ropné havárie
 • Chemické havárie
 • Sanace kontaminovaných zemin
 • Sanace podzemních a povrchových vod
 • Odstranění nebezpečných odpadů a toxických látek
 • Expertní posouzení rizik
 • Bezplatná telefonická konzultace

Personální obsazení:

 • 36 aktivních členů JPO DEKONTA zařazených do pohotovosti
 • 14 specialistů divize EHS (chemie, hydrogeologie)
 • Havarijní služba disponuje lezeckým družstvem specializovaným na průmyslové lezení
 • 3 specialisté v permanentní pohotovosti s výjezdem do 30 minut

Členové Havarijní služby jsou pravidelně školeni pro práci v prostředí toxickém, nedýchatelném a s nebezpečím výbuchu.

Technika a vybavení:

 • Terénní zásahové automobily
 • Zásahové motorové čluny
 • Zemní stroje
 • Cisternové vozy ADR
 • Letecká technika
 • Čerpadla nebezpečných látek
 • Ochranné prostředky pro práci s toxickými látkami
 • Dekontaminační zařízení a prostředky
 • Detektory chemických látek (Ramanův spektrometr, URAD, PID)
 • Elektronické databáze nebezpečných látek

Společnost DEKONTA, a.s. poskytuje školení a trénink zaměstnancům klienta.

Společnost DEKONTA, a.s. má dle zákona č. 239/2000 Sb. O IZS ČR uzavřenou Dohodu o spolupráci č. PO – 2801/IZS – 2006 s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR.

Od 10.1.2002 byla zakládací listinou a nařízením HZS zřízena Jednotka požární ochrany DEKONTA, a.s..

Od 15.3.2003 je DEKONTA, a.s. součástí systému TRINS (Transportní informační a nehodový systém) jako regionální středisko číslo 27.

Od 1.7.2004 je DEKONTA, a.s. zařazena do ZBS HMP – záchranného bezpečnostního systému hlavního města Prahy.

Od 1.7.2014 je DEKONTA, a.s. na základě rozhodnutí SUJB držitelem licence č. 1/2014 k Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami dle zákona č. 19/1997 Sb.