6.11.

Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice.

Odkaz na ČTK zde:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=30097

 


6.11.2018

Češi navázali na předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku z minulých let a přebalují odpady v Nalaikhu.

Odkaz na ČTK zde:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=30038

 


18.10.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Moldavsku v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III

Doba realizace: 2016 – 2019

Místo realizace: Marculesti, Moldavsko

Projekt navazuje na předchozí zásahy v oblasti a jeho cílem je další snižování znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti na severu Moldavska, kde se nachází vojenské letiště, a zabránění dalšího šíření znečištění. V roce 2017 byl zpracován projekt průzkumných prací, proveden geofyzikální a hydrogeologický předsanační průzkum, byl připraven projekt sanačního zásahu a v souladu s ním následně vybudován a zprovozněn sanační systém (vsakovací objekty a sanační vrty). Veškeré činnosti jsou doprovázeny komplexními aktivitami vedoucími k posílení znalostí, kapacit a schopností zaměstnanců moldavských institucí, které po dokončení zakázky převezmou sanační systém a budou zodpovědné za pokračování sanačního zásahu.

 

Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi

Doba realizace: 2018 – 2019

Místo realizace: Cişmichioi, Moldavsko

 Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska. Na skládce bylo v minulosti uloženo velké množství pesticidů a dalších chemických látek. V době zahájení projektu nebyl znám přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí. V letech 2016–2017 probíhala první fáze projektu s názvem „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“. V jejím rámci byla na základě průzkumných prací zpracována analýza rizik a následně studie proveditelnosti v souladu s metodickými pokyny MŽP, což umožnilo nadefinovat aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou.  V rámci 2.fáze proběhne rekultivace skládky nebezpečného odpadu v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby. Před zahájením rekultivačních prací je zpracována dokumentace pro provedení stavby v souladu s platnou moldavskou legislativou. Součástí projektu jsou i aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o projektu i o ZRS obecně.

 


18.10.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Moldavsku v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině – realizační fáze projektu

Doba realizace: 2016 – 2019

Místo realizace: Bogušiči, municipalita Goražde, Bosna a Hercegovina

 

 V rámci projektu je budována kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) v obci Bogušiči, municipalitě Goražde. Vybudování KČOV bude sloužit jako referenční projekt, který bude možné využít pro následné marketingové činnosti spojené s nabízením této technologie dalším potenciálním klientům v zemi, především z řad menších obcí. 

Vzhledem k charakteru osídlení (roztroušené, malé obce v hornatých oblastech) jsou KČOV ideálním technickým a ekonomicky výhodným řešením problematiky čištění splaškových vod. Odpadní voda je vypouštěna do vhodně konstruované nádrže, ve které jsou znečišťující látky odstraňovány pomocí organismů žijících přirozeně na kořenech vhodně zvolených vodních a bahenních rostlin.

 

Více o KČOV na: http://dekonta.cz/sluzby/korenove-cistirny-odpadnich-vod/     

 

 

 


2.7.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Gruzii v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek

Veřejná zakázka: Implementace nařízení REACH a CLP

Doba realizace: 2017 – 2020

Místo realizace: Gruzie 

Místní partner: Ministerstvo zemědělství a životního prostředí Gruzie

Cílem projektu zaměřeného na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek je zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů EU do gruzínské národní legislativy. Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních a kontrolních kapacit gruzínských institucí dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení řádného nakládání s chemickými látkami na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU.

V rámci projektu bude zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky nařízení EU REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách a návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z těchto nařízení. V rámci projektu budou také skrze školení a workshopy posíleny kapacity gruzínských institucí a vybraných skupin výrobců, následných uživatelů, dovozců a distributorů chemických látek v oblasti uvádění chemických látek na trh.

 

Projekt: Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii

Veřejná zakázka: Praktické školení tvorby bezpečnostní dokumentace závodu v souladu s nařízením SEVESO

Doba realizace: 2017 – 2018

Místní partner: Ministerstvo zemědělství a životního prostředí Gruzie

Realizátor: DEKONTA, a.s.

Zakázka plynule navazuje na ukončený projekt zahraniční rozvojové spolupráce financovaný ČRA – BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ V GRUZII.

Cílem projektu bylo posílení legislativně-technických kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havárií – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Předmětem návazné zakázky je provedení skupiny národních expertů klíčovými procesy a požadavky legislativy prevence závažných havárií (MAP), zpracovaných v rámci ukončeného projektu „Budování kapacit“, na konkrétním závodu spadajícím pod daný zákon.Realizací projektu budou plněny hlavní cíle související s implementací dané legislativy:

  • praktické proškolení a získání zkušeností národních expertů (zástupci inspekce ŽP, zástupce kompetentních ministerstev) na konkrétním závodě
  • proškolení zástupců konkrétního vybraného závodu
  • zpracování referenční bezpečnostní dokumentace vybraného závodu v návaznosti na požadavky zpracovaného zákona a souvisejících vyhlášek o prevenci závažných havárií

 

 


6.6.2018

Stejně tak jako v roce 2014 a 2016 se zaměstnanci a vedení Dekonty zúčastnili mezinárodního veletrhu pro životní prostředí IFAT, kde prezentovali služby a výrobky naší společnosti. Stánek byl umístěný v hale B3 a mohli jste na něm, mimo jiné, vidět i model kořenové čističky odpadních vod.

Veletrh se konal ve dnech od 14. – 18. května 2018 a zúčastnilo se ho více než 141 000 obchodních návštěvníků z více než 160 zemí. Celkem 3 305 vystavovatelů z 58 zemí zde prezentovalo své produkty a inovace.  Pro srovnání, v roce 2016 jich bylo 136 885, tudíž není pochyb o tom, že se IFAT stává velmi populárním veletrhem v oblasti životního prostředí.

 

                 


11.4.2018

Pomáháme v Gruzii

http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1607772


4.4.2018

Společnost DEKONTA, a.s. nově rozšířila nabízené služby a úspěšně zrekonstruovala dvě malé vodní nádrže. Jmenovitě se jednalo o malou vodní nádrž Jenčice ve stejnojmenné obci a malou vodní nádrž Hůrka ve Velkých Popovicích. Součástí rekonstrukce bylo kromě odstranění sedimentu z obou nádrží i rekonstrukce nebo kompletní výstavba výpustného zažízení a bezpečnostního přelivu. Investory obou veřejných zakázek byly obce Jenčice a Velké Popovice a obě zakázky byly zahájeny a úspěšně dokončeny v roce 2017.


Společnost DEKONTA, a.s. vyhrála veřejné výběrové řízení České rozvojové agentury na realizaci projektu „Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek“. Jedná se o rozvojový projekt mezi Českou Republikou a Gruzií jehož hlavním cílem je transpozice nařízení EU pro nakládání a manipulaci s chemickými látkami – REACH a CLP. Součástí projektu je kromě transpozice těchto dvou nařízení také příprava nového chemického zákona a dále proškolení národních autorit v dané problematice. Hlavním subdodavatelem je společnost MEDISTYL, spol. s.r.o. a hlavním partnerem projektu v Gruzii je Ministerstvo životního prostředí, respektive Ministerstvo zemědělství. Projekt byl zahájen na konci roku 2017 a měl by být ukončen k listopadu 2020.