31.10.2019

Česká republika prostřednictvím Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem podpořila projekt „Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cismichioi”. Záměrem projektu bylo přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky.

Realizátorem projektu byla česká firma DEKONTA, a.s., která má s řešením dané problematiky rozsáhlé zkušenosti jak v České, tak Moldavské republice, kde již od roku 2006 podpořila řadu projektů prospěšných životnímu prostředí, tak zejména zdraví lidí.

Moldavským partnerem projektu bylo Ministerstvo zemědělství, regionálního rozvoje a životního prostředí Moldavské republiky. Projekt byl dále monitorován a rovněž významně podporován ze strany zastupitelského úřadu ČR v Moldavské republice.

V říjnu 2019 byly dokončeny veškeré práce a proběhlo předání rekultivované skládky příjemcům projektu (zástupcům Národního úřadu pro bezpečnost potravin ANSA a vedení obce Chismichoi) za účasti zástupkyně České rozvojové agentury.

Články naleznete zde:

www.czechaid.cz

www.protext.cz

 


21.10.2019

Málokdo v Česku tuší, jaké úspěšné projekty Zahraniční rozvojové spolupráce se realizují v Moldavsku. A že jej nedělají jenom nevládní organizace, ale i firmy, jako DEKONTA, a.s. Jak taková spolupráce vypadá v praxi, se dozvíte z rozhovoru s Martinem Polákem, který tam roky působí, a skupinu z Univerzity Palackého začátkem léta osobně provedl enviro-projektem DEKONTA, a.s. na letišti v Markulešti.

Celý rozhovor najdete na:

www.enviweb.cz


15.10.2019

Jak v případě teroristického útoku odstranit bojové chemické látky z metra a minimalizovat tak hrozivé následky?

Ve stanici metra Zličín proběhlo v noci na 11. října cvičení se zaměřením na ověření nasazení 3 prototypů dekontaminačních zařízení pro případ teroristického útoku, které vyvinula společnost DEKONTA, a.s. ve spolupráci s SÚJCHBO (Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany) za podpory Ministerstva vnitra ČR v rámci projektu Bezpečnostního výzkumu ČR (i.k. projektu VI20162019031).

Články najdete na odkazech:

www.dpp.cz

www.parlamentnilisty.cz

www.mvcr.cz


27.9.2019

Projekt Nanobiowat začíná bilancovat

Partneři ze tří akademických subjektů ve spolupráci s největšími tuzemskými sanačními firmami vyvíjeli v rámci Centra kompetence od roku 2012 nové ekologicky šetrné technologie, které jsou schopné odstranit z kontaminovaných vod a půd organické, anorganické i mikrobiální znečištění. O svoje poznatky plynoucí z projektu Nanobiowat se podělili s účastníky konsorcia, studenty i zástupci státní správy v úterý 24.9.2019 v Olomouci.

Článek k přečtení je zde:

www.rcptm.com


11.9.2019

Čeští vědci zkoumají účinnost umělých mokřadů na zemědělské půdě

Zcela nová metodika pro navrhování a budování mokřadů v návaznosti na systémy zemědělského odvodnění je společným cílem expertů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a dřetovické firmy DEKONTA, a.s.. Unikátní projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) více než 9,5 miliony korun z Programu EPSILON.

Celý článek je zde:

www.agris.cz


22.8.2019

„Let’s talk about it“ s Petrou Innemanovou na téma bioplastů

Seriál rozhovorů „Let’s Talk about It“ je projektem společnosti Unipetrol s cílem přiblížit různá udržitelná řešení, včetně jejich plusů a mínusů. Portál BusinessInfo.cz přináší vybrané rozhovory v angličtině i v českém překladu.

RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se odpady, environmentální mikrobiologií a sanačními technologii. Jako sanační technoložka a pracovnici výzkumu a vývoje pracuje ve společnosti DEKONTA, a.s.

Článek v češtině je zde.

Článek v angličtině je zde.


21.8.2019

Společnosti DEKONTA, a.s. a IPR Aqua, s.r.o. vybudovali v Kambodži první kořenovou čistírnu odpadních vod!

Článek naleznete zde:

www.khmertimeskh.com


7.8.2019

Česká rozvojová agentura spolu se společností DEKONTA, a.s. spolupracuje na rozvojovém projektu v Moldávii. Na jednom z menších letišť ve vesnici Markulešti probíhá dekontaminace půdy a spodní vody od kerosinu (leteckého paliva).

Více o Moldávii v článku:

www.nasejablonecko.cz


7.8.2019

Ve spolupráci s firmou RDLS z Varšavské univerzity vybuduje česká firma DEKONTA, a.s. jednu z prvních polských kořenových čistíren odpadních vod a splašků. Konsorcium obou firem vyhrálo zakázku ve výši 22 milionů korun na realizaci projektu v obci Białka v Lubelském vojvodství.

Detaily se lze dočíst v článku:

www.euro.cz


6.8.2019

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC-ŠLAPANICE bude realizováno společností DEKONTA, a.s.. Práce na odstranění kontaminace zemin a podzemních vod organickými látkami pocházejícími z nakládání s dehty budou prováděny v následujících letech (2019 – 2023). 

Bližší informace najdete v článku:

www.slapanicko.info


23.7.2019

Společnost DEKONTA, a.s. provede sanaci vodního toku ve Verneřicích na Ústecku po požáru traktoru.

Podrobnější informace lze nalézt v článku:

www.hasicskelisty.sportovnilisty.cz


1.7.2019

Spolu s řadou tuzemským vědců se společnost DEKONTA, a.s. zabývá tématem čištění odpadních vod v projektu Nanobiowat

Podrobnější informace lze nalézt v článku:

www.businessinfo.cz


26.6.2019

Tiskovou konferencí konanou 11.6.2019 byl širší veřejnosti prostřednictvím médií představen projekt Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa. V rámci tohoto projektu DEKONTA, a.s. se svými společníky – společnostmi Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a GEOtest, a.s. provádí plošnou inventarizaci kontaminovaných míst na území ČR.

Níže uvádíme několik odkazů z médií na dané téma:

Události, Téma dne 

www.irozhlas.cz

www.prumyslovaekologie.cz

 


12.6.2019

Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa

DEKONTA, a.s. spolu se společnostmi Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. a GEOtest, a.s. zahájila práce na projektu 2. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst. Zadavatelem projektu je CENIA, česká agentura životního prostředí, odborným garantem Ministerstvo životního prostředí.

Práce začaly v březnu 2019 v okresech Česká Lípa, Český Krumlov, Chrudim, Karviná, Plzeň – sever, Rakovník, Šumperk a na území hlavního města Prahy.

Aktuální informace souvisejí s projektem jsou pravidelně uveřejňovány na stránce „Národní inventarizace kontaminovaných míst – 2. etapa“ a „DEKONTA, a.s.“ sociální sítě Facebook.

 


26.11.2018

Konference Brownfieldy 2018

Prezentace sanací starých ekologických zátěží financovaných MF ČR v rámci Konference Brownfieldy 2018. Sanace provedené společností DEKONTA, a.s. jsou uvedeny na stranách č. 56 a 57 sborníku. Konkrétně se jedná o Roztoky u Prahy, VUAB Pharma, a.s. a Velešín, Jihostroj a.s. 

Sborník z Konference je ke stažení zde:

http://www.brownfieldy.eu/wp-content/uploads/2018/11/e-brownfieldy-2018.pdf

 


6.11.2018

Češi úspěšně pokračují v asistenci při odstraňování starých ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavské republice.

Odkaz na ČTK zde:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=30097

 


6.11.2018

Češi navázali na předávání know-how v oblasti odstraňování ekologických zátěží v Mongolsku z minulých let a přebalují odpady v Nalaikhu.

Odkaz na ČTK zde:

http://www.protext.cz/zprava.php?id=30038

 


18.10.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Moldavsku v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti III

Doba realizace: 2016 – 2019

Místo realizace: Marculesti, Moldavsko

Projekt navazuje na předchozí zásahy v oblasti a jeho cílem je další snižování znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti na severu Moldavska, kde se nachází vojenské letiště, a zabránění dalšího šíření znečištění. V roce 2017 byl zpracován projekt průzkumných prací, proveden geofyzikální a hydrogeologický předsanační průzkum, byl připraven projekt sanačního zásahu a v souladu s ním následně vybudován a zprovozněn sanační systém (vsakovací objekty a sanační vrty). Veškeré činnosti jsou doprovázeny komplexními aktivitami vedoucími k posílení znalostí, kapacit a schopností zaměstnanců moldavských institucí, které po dokončení zakázky převezmou sanační systém a budou zodpovědné za pokračování sanačního zásahu.

 

Rekultivace skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi

Doba realizace: 2018 – 2019

Místo realizace: Cişmichioi, Moldavsko

 Záměrem projektu je přispět ke snížení ohrožení životního prostředí a obyvatel, kteří žijí v blízkosti skládky v obci Cişmichioi na jihu Moldavska. Na skládce bylo v minulosti uloženo velké množství pesticidů a dalších chemických látek. V době zahájení projektu nebyl znám přesný obsah úložišť, stav zabezpečení ani úroveň potenciálních úniků látek do okolí. V letech 2016–2017 probíhala první fáze projektu s názvem „Ověření stavu a návrh řešení skládky nebezpečných odpadů v Cişmichioi“. V jejím rámci byla na základě průzkumných prací zpracována analýza rizik a následně studie proveditelnosti v souladu s metodickými pokyny MŽP, což umožnilo nadefinovat aktivity vedoucí k omezení rizik souvisejících se skládkou.  V rámci 2.fáze proběhne rekultivace skládky nebezpečného odpadu v souladu se schválenou projektovou dokumentací stavby. Před zahájením rekultivačních prací je zpracována dokumentace pro provedení stavby v souladu s platnou moldavskou legislativou. Součástí projektu jsou i aktivity vedoucí ke zvyšování povědomí o projektu i o ZRS obecně.

 


18.10.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Moldavsku v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Podpora využití kořenových čistíren odpadních vod v Bosně a Hercegovině – realizační fáze projektu

Doba realizace: 2016 – 2019

Místo realizace: Bogušiči, municipalita Goražde, Bosna a Hercegovina

 

 V rámci projektu je budována kořenová čistírna odpadních vod (KČOV) v obci Bogušiči, municipalitě Goražde. Vybudování KČOV bude sloužit jako referenční projekt, který bude možné využít pro následné marketingové činnosti spojené s nabízením této technologie dalším potenciálním klientům v zemi, především z řad menších obcí. 

Vzhledem k charakteru osídlení (roztroušené, malé obce v hornatých oblastech) jsou KČOV ideálním technickým a ekonomicky výhodným řešením problematiky čištění splaškových vod. Odpadní voda je vypouštěna do vhodně konstruované nádrže, ve které jsou znečišťující látky odstraňovány pomocí organismů žijících přirozeně na kořenech vhodně zvolených vodních a bahenních rostlin.

 

Více o KČOV na: http://dekonta.cz/sluzby/korenove-cistirny-odpadnich-vod/     

 

 

 


2.7.2018

Společnost DEKONTA, a.s. v současné době realizuje pro Českou rozvojovou agenturu následující projekty v Gruzii v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce:

 

Projekt: Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek

Veřejná zakázka: Implementace nařízení REACH a CLP

Doba realizace: 2017 – 2020

Místo realizace: Gruzie 

Místní partner: Ministerstvo zemědělství a životního prostředí Gruzie

Cílem projektu zaměřeného na budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek je zajistit nárůst počtu transponovaných environmentálních právních předpisů EU do gruzínské národní legislativy. Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních a kontrolních kapacit gruzínských institucí dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení řádného nakládání s chemickými látkami na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU.

V rámci projektu bude zmapována stávající legislativa a kompetence jednotlivých úřadů týkající se řízení chemických látek v Gruzii, dále bude vypracována koncepce pro harmonizaci stávající legislativy s požadavky nařízení EU REACH a CLP, zpracován návrh zákona o chemických látkách a návrh metodiky pro zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z těchto nařízení. V rámci projektu budou také skrze školení a workshopy posíleny kapacity gruzínských institucí a vybraných skupin výrobců, následných uživatelů, dovozců a distributorů chemických látek v oblasti uvádění chemických látek na trh.

 

Projekt: Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii

Veřejná zakázka: Praktické školení tvorby bezpečnostní dokumentace závodu v souladu s nařízením SEVESO

Doba realizace: 2017 – 2018

Místní partner: Ministerstvo zemědělství a životního prostředí Gruzie

Realizátor: DEKONTA, a.s.

Zakázka plynule navazuje na ukončený projekt zahraniční rozvojové spolupráce financovaný ČRA – BUDOVÁNÍ KAPACIT V OBLASTI PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ V GRUZII.

Cílem projektu bylo posílení legislativně-technických kapacit Gruzie v oblasti prevence závažných havárií – „Major Accident Prevention“ (dále jen MAP). Přípravou legislativního rámce a posílením implementačních kapacit gruzínských institucí v oblasti MAP dojde k vytvoření předpokladů pro budoucí systémové řešení problematiky MAP na standardní mezinárodní úrovni v souladu s předpisy EU a zároveň s úmluvou UNECE TEIA (Transboundary Effects of Industrial Accidents).

Předmětem návazné zakázky je provedení skupiny národních expertů klíčovými procesy a požadavky legislativy prevence závažných havárií (MAP), zpracovaných v rámci ukončeného projektu „Budování kapacit“, na konkrétním závodu spadajícím pod daný zákon.Realizací projektu budou plněny hlavní cíle související s implementací dané legislativy:

  • praktické proškolení a získání zkušeností národních expertů (zástupci inspekce ŽP, zástupce kompetentních ministerstev) na konkrétním závodě
  • proškolení zástupců konkrétního vybraného závodu
  • zpracování referenční bezpečnostní dokumentace vybraného závodu v návaznosti na požadavky zpracovaného zákona a souvisejících vyhlášek o prevenci závažných havárií

 

 


6.6.2018

Stejně tak jako v roce 2014 a 2016 se zaměstnanci a vedení Dekonty zúčastnili mezinárodního veletrhu pro životní prostředí IFAT, kde prezentovali služby a výrobky naší společnosti. Stánek byl umístěný v hale B3 a mohli jste na něm, mimo jiné, vidět i model kořenové čističky odpadních vod.

Veletrh se konal ve dnech od 14. – 18. května 2018 a zúčastnilo se ho více než 141 000 obchodních návštěvníků z více než 160 zemí. Celkem 3 305 vystavovatelů z 58 zemí zde prezentovalo své produkty a inovace.  Pro srovnání, v roce 2016 jich bylo 136 885, tudíž není pochyb o tom, že se IFAT stává velmi populárním veletrhem v oblasti životního prostředí.

 

                 


11.4.2018

Pomáháme v Gruzii

http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1607772


4.4.2018

Společnost DEKONTA, a.s. nově rozšířila nabízené služby a úspěšně zrekonstruovala dvě malé vodní nádrže. Jmenovitě se jednalo o malou vodní nádrž Jenčice ve stejnojmenné obci a malou vodní nádrž Hůrka ve Velkých Popovicích. Součástí rekonstrukce bylo kromě odstranění sedimentu z obou nádrží i rekonstrukce nebo kompletní výstavba výpustného zažízení a bezpečnostního přelivu. Investory obou veřejných zakázek byly obce Jenčice a Velké Popovice a obě zakázky byly zahájeny a úspěšně dokončeny v roce 2017.


Společnost DEKONTA, a.s. vyhrála veřejné výběrové řízení České rozvojové agentury na realizaci projektu „Budování kapacit v oblasti řádného řízení chemických látek“. Jedná se o rozvojový projekt mezi Českou Republikou a Gruzií jehož hlavním cílem je transpozice nařízení EU pro nakládání a manipulaci s chemickými látkami – REACH a CLP. Součástí projektu je kromě transpozice těchto dvou nařízení také příprava nového chemického zákona a dále proškolení národních autorit v dané problematice. Hlavním subdodavatelem je společnost MEDISTYL, spol. s.r.o. a hlavním partnerem projektu v Gruzii je Ministerstvo životního prostředí, respektive Ministerstvo zemědělství. Projekt byl zahájen na konci roku 2017 a měl by být ukončen k listopadu 2020.