Rekultivaci skládky můžeme chápat jako uvedení místa dotčeného lidskou činností do souladu s okolím a obnovení funkčnosti a povrchu terénu ve vztahu k jeho užívání nebo nově zamýšlenému užívání. Cílem rekultivace je minimalizace množství odtékajících průsakových vod, zabezpečení skládky před nežádoucím vývojem skládkového plynu, vhodná modelace terénu a ozelenění povrchu skládky, mj. vedoucí ke zvýšení ekologické stability krajiny a obnově půdního fondu.

Rekultivace skládek se provádějí podle normy ČSN 83 8035 „Uzavírání a rekultivace skládek“ a v souladu s „Plánem rekultivace“.

DEKONTA, a.s. provádí zejména rekultivaci starých skládek technicky nezabezpečených. V rámci toho nabízíme:

  • Ověření možnosti financování ze zdrojů EU, zpracování žádosti o dotaci
  • Zpracování projektové dokumentace, vč. analýzy rizik
  • Vlastní terénní a rekultivační úpravy

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na demolice@dekonta.cz.